„ДОРИС“ ООД открива процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД”

„ДОРИС“ ООД открива процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД”

„ДОРИС“ ООД, с ЕИК: 119606924, открива процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Дорис“ ООД”, която включва доставка на 80 000 литра дизелово гориво за превозните средства, с които дружеството осъществява дейността си, като автобусен превозвач. Процедурата се възлага в рамките на проект: BG16RFOP002-2.091-0128-C01 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ „BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предмет на процедурата е регулярно зареждане на дизелово гориво тип B6, код по CPV -09134200-9, от моторните превозни средства, които се експлоатират от дружеството. Доставката на дизелово течно гориво следва да се извършва чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя, 7 дни в седмицата, в часовия пояс от 00.00 ч. до 24.00 ч., с възможност за безналично плащане. Зареждането трябва да се осъществява чрез карта или по друг еквивалентен начин, като се издава протокол за зареждане/бон или друг еквивалентен документ, при зареждане на автомобилите, определени в утвърден списък с посочени регистрационни номера. Качеството на предложеното гориво, предмет на поръчката, трябва да отговаря на изискванията на действащото към законодателство, а именно: Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., и БДС. Периодичната доставка чрез покупка на течно дизелово гориво ще се осъществява според нуждите на „ДОРИС“ ООД до 12.06.2021 г. Изпълнителят на поръчката трябва да извърши доставките, предмет на възлагане, в съответствие с обхвата и изискванията, посочени в Публичната покана и приложените към нея документи. Процедурата е достъпна в Исун: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/4942f9d6-5941-4793-83fe-7ad75536ec1e

Сподели новината