"ДОРИС" ООД стартира на 28.04.2021 г. изпълнението на проект

"ДОРИС" ООД стартира на 28.04.2021 г. изпълнението на проект

"ДОРИС" ООД
стартира на 28.04.2021 г. изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.095-0021„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
*Общата цел на проекта e осигуряване на оперативен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.
*Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
*Стойност на проекта – 28118,80 лв., от които 23900,98 лв. европейско финансиране и 4217,82 лв. национално съфинансиране.
*Срок на изпълнение - 3 месеца.

------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.095-0021 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели новината