"Дорис" ООД стартира процедура по проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

"Дорис" ООД стартира процедура по проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

"ДОРИС" ООД

стартира на 15.12.2020 г. изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.091-0128“Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.091-0128-C01 по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
*  Общата цел на проекта e осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19

*  Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект за развитието на българските МСП в транспортния сектор чрезпредоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 

*  Стойност на проекта – 391 966,00 лв., от които 333 171,10лв. европейско финансиране и 58 794,90 лв. национално съфинансиране
 

*  Срок на изпълнение - 6 месеца.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.091-0128“Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели новината