"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД  стартира на 20.08.2020 г. изпълнението на проект

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД стартира на 20.08.2020 г. изпълнението на проект

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД

стартира на 20.08.2020 г. изпълнението на проект


№ BG16RFOP002-2.073-8769“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.073-8769-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

*Общата цел на проекта e осигуряване на оперативен капитал за българските микро ималки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляванена икономическите последствия от пандемията COVID-19 истабилност на работните места

*Очакваните резултати от изпълнението на проекта саmреодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

*Стойност на проекта – 10000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско финансиранеи 1 500.00 лв. национално съфинансиране

*Срок на изпълнение - 3 месеца

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.073-8769 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели новината